محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

چه روزهای خوبی زودی بام حرفای قشنگی میگبتی بران

سون چت,سون گپ,چت سون,گپ سون,سون گپ,چتروم سون,چت روم سون,چت فارسی سون,چت شلوغ سون,چت پرجمعیت سون,سون گپ اصلی,سون گپ فارسی,تالار گفتمان سون چت,کلوب سون گپ,کلوب سون چت,یوتیوپ سون چت,یوتیوپ سون گپ,برنامه چت سون گپ,برنامه چت سون چت,سایت چت سون گپ,سایت چت سون چت,چت قدیمی سون,گپ قدیمی سون,چت داغ سون گپ,گپ داغ سون چت,کار بران سون گپ,کار بران سون چت,گپ عاشقانه سون ,چت عاشقانه سون 
لیز چت,لیز گپ,چت لیز,گپ لیز,لیز گپ,چتروم لیز,چت روم لیز,چت فارسی لیز,چت شلوغ لیز,چت پرجمعیت لیز,لیز گپ اصلی,لیز گپ فارسی,تالار گفتمان لیز چت,کلوب لیز گپ,کلوب لیز چت,یوتیوپ لیز چت,یوتیوپ لیز گپ,برنامه چت لیز گپ,برنامه چت لیز چت,سایت چت لیز گپ,سایت چت لیز چت,چت قدیمی لیز,گپ قدیمی لیز,چت داغ لیز گپ,گپ داغ لیز چت,کار بران لیز گپ,کار بران لیز چت,گپ عاشقانه لیز ,چت عاشقانه لیز 
بل چت,بل گپ,چت بل,گپ بل,بل گپ,چتروم بل,چت روم بل,چت فارسی بل,چت شلوغ بل,چت پرجمعیت بل,بل گپ اصلی,بل گپ فارسی,تالار گفتمان بل چت,کلوب بل گپ,کلوب بل چت,یوتیوپ بل چت,یوتیوپ بل گپ,برنامه چت بل گپ,برنامه چت بل چت,سایت چت بل گپ,سایت چت بل چت,چت قدیمی بل,گپ قدیمی بل,چت داغ بل گپ,گپ داغ بل چت,کار بران بل گپ,کار بران بل چت,گپ عاشقانه بل ,چت عاشقانه بل 
لیس چت,لیس گپ,چت لیس,گپ لیس,لیس گپ,چتروم لیس,چت روم لیس,چت فارسی لیس,چت شلوغ لیس,چت پرجمعیت لیس,لیس گپ اصلی,لیس گپ فارسی,تالار گفتمان لیس چت,کلوب لیس گپ,کلوب لیس چت,یوتیوپ لیس چت,یوتیوپ لیس گپ,برنامه چت لیس گپ,برنامه چت لیس چت,سایت چت لیس گپ,سایت چت لیس چت,چت قدیمی لیس,گپ قدیمی لیس,چت داغ لیس گپ,گپ داغ لیس چت,کار بران لیس گپ,کار بران لیس چت,گپ عاشقانه لیس ,چت عاشقانه لیس 
اکسباز چت,اکسباز گپ,چت اکسباز,گپ اکسباز,اکسباز گپ,چتروم اکسباز,چت روم اکسباز,چت فارسی اکسباز,چت شلوغ اکسباز,چت پرجمعیت اکسباز,اکسباز گپ اصلی,اکسباز گپ فارسی,تالار گفتمان اکسباز چت,کلوب اکسباز گپ,کلوب اکسباز چت,یوتیوپ اکسباز چت,یوتیوپ اکسباز گپ,برنامه چت اکسباز گپ,برنامه چت اکسباز چت,سایت چت اکسباز گپ,سایت چت اکسباز چت,چت قدیمی اکسباز,گپ قدیمی اکسباز,چت داغ اکسباز گپ,گپ داغ اکسباز چت,کار بران اکسباز گپ,کار بران اکسباز چت,گپ عاشقانه اکسباز ,چ
ماسک چت,ماسک گپ,چت ماسک,گپ ماسک,ماسک گپ,چتروم ماسک,چت روم ماسک,چت فارسی ماسک,چت شلوغ ماسک,چت پرجمعیت ماسک,ماسک گپ اصلی,ماسک گپ فارسی,تالار گفتمان ماسک چت,کلوب ماسک گپ,کلوب ماسک چت,یوتیوپ ماسک چت,یوتیوپ ماسک گپ,برنامه چت ماسک گپ,برنامه چت ماسک چت,سایت چت ماسک گپ,سایت چت ماسک چت,چت قدیمی ماسک,گپ قدیمی ماسک,چت داغ ماسک گپ,گپ داغ ماسک چت,کار بران ماسک گپ,کار بران ماسک چت,گپ عاشقانه ماسک ,چت عاشقانه ماسک 
آفرو چت,آفرو گپ,چت آفرو,گپ آفرو,آفرو گپ,چتروم آفرو,چت روم آفرو,چت فارسی آفرو,چت شلوغ آفرو,چت پرجمعیت آفرو,آفرو گپ اصلی,آفرو گپ فارسی,تالار گفتمان آفرو چت,کلوب آفرو گپ,کلوب آفرو چت,یوتیوپ آفرو چت,یوتیوپ آفرو گپ,برنامه چت آفرو گپ,برنامه چت آفرو چت,سایت چت آفرو گپ,سایت چت آفرو چت,چت قدیمی آفرو,گپ قدیمی آفرو,چت داغ آفرو گپ,گپ داغ آفرو چت,کار بران آفرو گپ,کار بران آفرو چت,گپ عاشقانه آفرو ,چت عاشقانه آفرو 
اسپایس چت,اسپایس گپ,چت اسپایس,گپ اسپایس,اسپایس گپ,چتروم اسپایس,چت روم اسپایس,چت فارسی اسپایس,چت شلوغ اسپایس,چت پرجمعیت اسپایس,اسپایس گپ اصلی,اسپایس گپ فارسی,تالار گفتمان اسپایس چت,کلوب اسپایس گپ,کلوب اسپایس چت,یوتیوپ اسپایس چت,یوتیوپ اسپایس گپ,برنامه چت اسپایس گپ,برنامه چت اسپایس چت,سایت چت اسپایس گپ,سایت چت اسپایس چت,چت قدیمی اسپایس,گپ قدیمی اسپایس,چت داغ اسپایس گپ,گپ داغ اسپایس چت,کار بران اسپایس گپ,کار بران اسپایس چت,گپ عاشقانه اسپایس ,چ
نازی چت,نازی گپ,چت نازی,گپ نازی,نازی گپ,چتروم نازی,چت روم نازی,چت فارسی نازی,چت شلوغ نازی,چت پرجمعیت نازی,نازی گپ اصلی,نازی گپ فارسی,تالار گفتمان نازی چت,کلوب نازی گپ,کلوب نازی چت,یوتیوپ نازی چت,یوتیوپ نازی گپ,برنامه چت نازی گپ,برنامه چت نازی چت,سایت چت نازی گپ,سایت چت نازی چت,چت قدیمی نازی,گپ قدیمی نازی,چت داغ نازی گپ,گپ داغ نازی چت,کار بران نازی گپ,کار بران نازی چت,گپ عاشقانه نازی ,چت عاشقانه نازی 
برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی *** پیوند عاطفی انسان و اسب، در شاهنامه - 8***رستم پس از نبردی فرساینده با اسفندیار، خُرد و خمیر و نزار، به ایوان باز میگردد:وزان روی رستم به ایوان رسید / مر او را بران گونه دستان بدید - زواره فرامرز گریان شدند / ازان خستگیهاش بریان شدند - ز سر بر همی کند رودابه موی / بر آواز ایشان همی خست روی - زواره به زودي گشادش میان / ازو برکشیدند ببر بیان - هرانکس که دانا بد از کشورش / نشستند یکسر همه بر درش - رستم،
برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی***پیوند عاطفی انسان و اسب، در شاهنامه - 9***رخش، در خوان اول از خوان های هفت گانه ی رستم، در مصاف با شیر، جان ِ رستم ِ خفته را می خرد: چو یک پاس بگذشت درنده شیر / به سوی کنام خود آمد دلیر -بر ِ نی، یکی پیل را خفته دید / بر او یکی اسپ آشفته دید -نخست اسپ را گفت باید شکست / چو خواهم سوارم خود آید به دست -سوی رخش رخشان برآمد دمان / چو آتش بجوشید رخش آن زمان -دو دست اندر آورد و زد بر سرش / همان تیز دندان به پشت اندرش -همی زد بران
برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی
***
شاپور ذوالاکتاف "شاه جنین" ِ  چهل روزه، با "ژن برتر".
به سر برش تاجی برآویختند / بران تاج زر و درم ریختند
***
اورمزد نرسی* بمُرد:
چنین بود تا بود چرخ روان / توانا به هر کار و ما ناتوان -
چهل روز سوکش همی داشتند / سر گاه او خوار بگذاشتند -
به چندین زمان تخت بیکار بود / سر مهتران پر ز تیمار بود -
بارگاه از شاه تهی و خاتون شبستان، باردار:
نگه کرد موبد شبستان شاه / یکی لاله رخ دید تابان چو ماه -
سر مژه چون خنجر
برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی
***
دادگری و آبادگری، دو همزاد و دو معیار برای ارزشگزاری وجه مثبت و بیدادگری و ویرانگری، دو همزاد و دو معیار برای نمایش وجه منفی شاهان در شاهنامه.
***
عیار ِ سیاوش*۱
***
آبادگری:
سیاوشگرد شهر ِ  بهشت آسا:
 چو آمد بران شارستان*۲ دست آخت / دو فرسنگ بالا و پهناش ساخت -
از ایوان و میدان و کاخ بلند / ز پالیز وز گلشن ارجمند - 
بیاراست شهری بسان بهشت / به هامون گل و سنبل و لاله کشت -
خنیده به توران سیاووش گرد / کز اختر ُ
شما می‌دونستی بامحبت‌ترینی؟ اصلن حواست هست که محبتی که توی دلته رو با عاشقانه‌ترین کلمه‌ها و به بهترین شکل ابراز می‌کنی؟ شما می‌دونستی حرفاي قشنگي که به من می‌زنی هی میشن جوونه‌های سبز و لطیف و کوچولوی عشق که توی قلبم‌ پا می‌گیرن؟ می‌دونستی با همین حرفها، تمام وجود منو همرنگ چشمات کردی؟
شابد تجربه خوبي باشه همه جا دعوتت کنندردیف اول بشوننتبرات پلاکارد خوش آمد بزننهمه از تحولات زیادی که ایجاد کردی صحبت کنندیه صفحه کامل رومه بهت اختصاص پیدا کتهو . اما مهم اینه که چشم انداز خوبي برای پیشرفت نمی بینم و درآمدم به شدت کاهش پیدا کرده. به زودي باید این روزهاي متفاوت را ترک کنم. 
برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی *** ریشه ی باورِ طلسم آهن » و تاراندن آل، از بالین زن زائو :***ایام قدیم، رسم و اعتقاد بر این بود که برای دور کردن و فراری دادن آل »، از زن زائو، و تضمین سلامت و زنده ماندن نوزاد، زیر بالین زن زائو، شمشیر، خنجر، چاقو یا هر چیز برنده ی آهنی بگذارند . این رسم هنوز نیز در روستاهای ما بر قرارست و در شهر های (شیراز و فارس) نیز در قالب رسمِ "لول اندازون"، جان سختی میکند. ریشه ی این باور، به آیین زرتشتی پیشینیان
برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی *** آیین "زرتشتِ معرفی شده ی دقیقی"، برخلاف "دینِ بهی زرتشت"، توام با عرفان ست: گر ایدونک دانی که من کردم این / مرا خواند باید جها نآفرین - ز گوینده بپذیر به دین اوی / بیاموز ازو راه و آیین اوی - نگر تا چه گوید بران کار کن / خرد برگزین این جهان خوار کن» - 
برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی
***
 تخت نرد، ابداع بزرگمهر 
***
 بزرگمهر پس از گشودن رمز شطرنج در پاسخ به ابداع شطرنج، تخت نرد را طراحی کرد و فرستاده ی هند از گشودن رمز تخت نرد، باز ماند:  بشد مرد دانا به آرام خویش/یکی تخت و پرگار بنهاد پیش - به شطرنج و اندیشه ی هندوان/نگه کرد و بفزود رنج روان -
 خرد با دل روشن انباز کرد/به اندیشه بنهاد بر تخت نرد - دو مهره بفرمود کردن ز عاج/همه پیکر عاج همرنگ ساج - یکی رزمگه ساخت شطرنج وار/دو ر
خسته از یه پیاده روی طولانی سوار اولین ماشینی که کنارم پام می ایسته می شمعجیبه اینقدر خسته شدم که دلم می خواد همون لحظه مهربانانه پاهام رو تو بغلم بگیرم دارم جابه جا می شم که راحت تر بشینم که هدفون از گوشم در می یاد و صدای شهرام شکوهی توجهم رو جلب می کنهبرای زندگی کردن تو تنها دلخوشیم بودیاصلا باور نمی کردم  ازم رد شی به این زودينمی دونی دلم رو تو چقدر عشق و تعصب داشتولی رفتی به این زودي همین جای تعجب داشتچه روزای قشنگي بود، تو چشمات عشق
چه خوب زندگی این روزهامون با تمام سختی ها و استرس ها و اضطراب هاش، قشنگي هاش رو داره. قشنگيش برای من روزهاي چهارشنبه است که بی دغدغه ی بچه ها، می تونم از صبح زود تا شب دیروقت بیرون باشم و در راستای هدفهام قدمی بردارم. چه خوبه که هستی و من رو تو رسیدن به خواسته هام همراهی می کنی و شدی بال پرواز برام. چه خوب که بابای مهربونی هستی که بچه ها درکنارت شادن. 
برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی ***  میمیکِ » ایفاگرانِ نقشِ داستانهای شاهنامه ی فردوسی (7)*** بیامد بران کرسی زر نشست / پر از خشم بویا ترنجی به دست »   - پر اندیشه بنشست برسان مست / بکش کرده دست و سر افکنده پست »   -پشیمان شد و پند او بر گرفت / ز کردار خود، دست بر سر گرفت »   -تهمتن زمین را به مژگان برفت / کمر بر میان بست » و چون باد تفت   -
برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی *** رجز خوانی، از فراز های شور انگیز و گرمی بخش آوردگاه نبرد های تن به تن یلان در شاهنامه.***رستم در خوان پنجم از هفت خوان، به اولاد: بخندید رستم ز گفتار اوی/ بدو گفت اگر با منی راه جوی- ببینی کزین یک تن پیلتن/ چه آید بران نامدار انجمن- به نیروی یزدان پیروزگر/ به بخت و به شمشیر تیز و هنر-چو بینند تاو بر و یال من/به جنگ اندرون زخم کوپال من-بدرّد پی و پوستشان از نهیب/عنان را ندانند باز از رکیب-
برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی ***  میمیکِ » ایفاگرانِ نقشِ داستانهای شاهنامه ی فردوسی (9)***چو این گفته شد دست کسری گرفت » / بدو مانده بد شاه ایران شگفت ازو نامور دست بستد به خشم / به تندی ز مزدک بخوابید چشم »زمانی همی بود و خامش بماند /  دو چشمش به روی سیاوش بماند »گرانمایه دستان همی کند موی / بران خستگیها بمالید روی »اَبَر آفریننده کرد آفرین / بمالید رخسارگان بر زمین »
برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی
***
زنبارگی بهرام گور* 
***
 چنین گفت با موبدان روزبه/ که اکنون شود شاه ایران به ده -
نشنید بدان خان گوهر فروش / همه سوی گفتار دارید گوش -
بخواهد همان دخترش از پدر / نهد بیگمان بر سرش تاج زر -
 نیابد همی سیری از خفت و خیز/ شب تیره زو جفت گیرد گریز-
شبستان مر او را فزون از صدست/ شهنشاه زینسان که باشد بدست -
کنون نه صد و سی زن از مهتران / همه بر سران افسر از گوهران -
 ابا یاره و تاج و با تخت زر / درفشان ز دیبای رومی
 برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی ***اسب برخی از شخصیت های شاهنامه
***
شبدیز، اسب بهرام گور:
 مرا اسب شبدیز و شمشیر تیز / نگیرم فریب و ندانم گریز –
 برانگیخت شبدیز بهرام را / همی تیز کرد او دلارام را –
 همی راند شبدیز را نرم نرم / برین گونه تا روز برگشت گرم  -
شبدیز، اسب گیو گودرز:
 برانگیخت از جای شبدیز را / تن و جان بیاراست آویز را  -

شبدیز، اسب لهراسب و گشتاسب:
 شب تیره شبدیز لهراسبی / بیاورد با زین گشتاسبی -
بهزاد، شبرنگ بهزا
روز قشنگي بود، ولنتاین و قرمه سبزی و با این حال که کادو نخواستم و خودم نامه ی شاملو هدیه دادم اما روز قشنگي بود. بعد از مهمانی که برمی گشتیم پله ی کوچک زیر آسانسور را ندیدم و افتادم، شکمم آنقدر بزرگ است که هیچ چیز جز شکم روبرویم نمی بینم، مچ پایم کج شد و با کف دست و زانو فرود آمدم، این بار دوم بود که زمین می خوردم، بار اول سه پله ی آخر خانه ی خودمان پرتاب شدم، آن روزها گمانم پنج ماهه باردار بودم، خوبي اش آن بود می دانستم قرار است بیفتم و بدنم دفاع
 بنظر من ،روزها وشب ها هم ، خوب و بد دارن.مثل دیروز، چهارشنبه بهاری که خوب شرروع شد و روز خوبي بود .قرار دوستانه با لیلا ،پاساژ گردی با لیلا ،غافل گیر ی محل کارش علت های خوب بودن  روز چهارشنبه بود. از اون ،روز های  خوبي که دوست نداشتم  تموم بشه.چهارشنبه روزش از همین روزهاي خوب  بود که دوست دارم اتفاقات خوبش را مرور کنم .اما.شبش تلخ و بد بود ،صورت رنگ پریده مامان و حالش که بد بود ،شد علت بد بودن شب  که سخت خورشید طلوع کرد.
دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام حرفاي تکراری با لینک مستقیم + پخش آنلاینDownload New Music By Saman Jalili Called Harfaaye Takraari دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام حرفاي تکراری
دانلود ،
موزیک ،
دانلود موزیک ،
دانلود آهنگ ،
دانلود آهنگ جدید ،
موزیک جدید ،
آهنگ جدید ،
دانلود موزیک جدید ،
دانلود مداحی ،
دانلود نوحه ، نوحه ،
دانلود نوحه جدید [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]
دلم تنگه مادر جان دلم خیلی گرفته اشت از این روزهاي  طاقت فرسا از این روزهاي  تکراری  کسل کننده دلم سخت غمگینه کجاست مادر کجاست آن گهواره کوچک من که توش آرام می خوابیدم. دلم تنگه برای گریه کردن کجاست مادر کجاست ان گهواره من همان امنیتی که دیگه در خاطرم نیست همان روزهاي  خوب و قشنگ و پر از  قصه کجا رفت آن ناجی من آن مریم پاک مریم مقدس چرا به فکر این تن خسته ام نیست اما مادر دلم هوای روزهاي خوب رو کرده روزهاي  بی  دغدغه روزهاي خاص
داره سالِ نو میاد و من هیچ حسی ندارمجلوی دیگران تظاهر میکنم ولی.  .نمیتونم ببخشمشونبه خاطر همه حس های دونفره خوبي که میتونستم واسه اولین بار توی زندگیم به قشنگي تجربه کنم ولی به گوه ترین شکل ممکن سپری شدعوضیای آشغالروز به روز نفرتم بهشون بیشتر میشهامیدوارم یه روزِ خوش توی زندگیشون نبینن و همین بلا و اتفاقات سرِ دخترای خودشونم بیاد تا بفهمن ینی چی. 
آشوب:غائلهابزار جنگی قدیم:نیزهانگور نرسیده:غورهبخشی از خانه:اتاقبران:تیزبرگشت به عقب:عقب گردبزرگتر از مگس:خرمگسبند کردن:گیردادنبیگانه نیست:شناسبیماری:دا  پایتخت اتریش:وینپایتخت کوبا:هاواناپنکه:فنپیامبر:نبیپیشکش:کادوترواش مایع از مخزن:نشتترسنده:بیم ناکتشویش:نگرانیتوفان:تندبادجامه جنگی:زرهجانور شاخدار:گوزنجدید:نوچندین شاعر:شعراچیز:شیحرف انتخاب:یاحرکت کرم گونه:وولخیانتکار:خائندرونی:توییدستیار پزشک:رزیدنترمق آخر:ناروز جشن:عید
آتش قرآنی:نارآتش های شعله زن:لواهبآمیخته با دیوانگی:جنون آمیزآنتیک:عتیقهاز آثار ادبی:نمایش نامهاز حروف الفبا:شیناز رنگ های اصلی:زرداط سازهای زهی:ویولااز مراکز استان ها:ساریاصول و عقاید هیتلری:نازیسم  اندازه گرمی هوا:دمااکنون:حالاایستگاه راه اهن:گاربازیچه پروازی:بادبادکباغ خرما:نخلستانبافنده و نساج:جولاهبرآمدگی طبیعی در چیزی:زائدهبرپا داشتن نماز:اقامهبصیر:بیناپایان:خاتمهپایتخت سن مارینو:سن مارینوپسین:مابعدپیشکش ها:هدایاتسلی د
اهنگ امشب شب قشنگيه رقص تو اونو کرده تموم کیفیت عالی با لینک مستقیم : متن آهنگ رقص چاقو. امشب شب قشنگي شده رقص تو اونو کرده تموم چاقویی که تو دستته بدو بدو بده عروس خانم. رقص چاقوی تو رو هیشکی تا حالا ندیده چاقویی که منتظرش .
اهنگ امشب شب قشنگيه رقص تو اونو کرده تموم
امشب شب قشنگي شده رقص تو اونو کرده تموم چاقویی که تو دستته بدو بدو بده عروس خانم
رقص چاقوی تو رو هیشکی تا حالا ندیده چاقویی که منتظرش بودی به دستات رسیده
جز اینکه با تو باشه و برقصه
آسیاب آشپزخانه:هاوناثر پرویز قاضی سعید:ششلول ها بندها را بکشیداثر م. مودب پور: یلدااز استان ها:گیلاناز درندگان:یوزاسب قاصد:یامالهه:رب النوعبا صراحت سخن گفتن:رک گوییباب روز:مدبرگ گل"گل برگ  بسیار ستایش کننده:مداحبه درون کشیدن مایع:مکیدنبه دنیا آوردن:زابیکاره و تنبل:لشپندار و گمان:وهمپهلوان:یلتکه پاره:لتتیم فوتبال فرانسوی:اویانجعبه جادویی:تلویزیونجنین:رویانچاق فرنگی:فتچشمه بزرگ:ینبوعچندین هرم:اهرامچیرگی:غلبهحرف پیروزی:ویحیوانا
برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی
***
دادگری و آبادگری، دو همزاد و دو معیار برای ارزشگزاری وجه مثبت و بیدادگری و ویرانگری، دو همزاد و دو معیار برای نمایش وجه منفی شاهان در شاهنامه.
***
عیار ِ همای چهرزاد*
***
دادگری:
همای آمد و تاج بر سر نهاد/ یکی راه و آیین دیگر نهاد  -
سپه را همه سربسر بار داد/در گنج بگشاد و دینار داد -
به رای و به داد از پدر برگذشت/همی گیتی از دادش آباد گشت -
نخستین که دیهیم بر سر نهاد/جهان را به داد و دهش مژده داد -
که این تاج و این
سلام صبح و قشنگي رفتار ما صبح و طراوت و زندگی و صرف آرامش صبح و امید و جاودانگی و آینده صبح و داشتن و داشتن و دوستی ها صبح و قلب و توجه و خاطره ها صبح و این همه آرام بودن و رام و آرامممممممممممممممممممممم صبح و گلهای لاله و روییده در دامن کوه صبح و صدای شرشر آب صبح و طراوت شبنم صبح و من یار خدایی و نگاه خدا صبح و من و عاشقی و عشق ناب و بهار صبح و من و شدن و بودن و کردن و نمودن و آفریدن صبح و من و مظهر جلال  و جمال
برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی
***  
باز نگری و مرور تاریخ و آموختن از نیک و بد ِ گذشتگان در شاهنامه - (۶)
***
هرمزد انوشیروان به بهرام چوبینه: با دوازده هزار سرباز می خواهی به جنگ ساوه شاه بروی؟
پاسخ بهرام چوبینه به هرمزد انوشیروان با یاری گرفتن از  قالب تاریخ:
برین داستان نیز دارم گوا/ اگر بشنود شاه فرمانروا -
 که کاوس کی را بهاماوران/ ببستند با لشکری بیکران -
گزین کرد رستم ده و دو هزار/ ز شایسته مردان گرد و سوار -
 بیاورد کاوس کی ر
برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی 
 *** 
بهرام آذرمهان، رقعه ی پرنیان (پند نامه ی توام با پیشگویی کسرا انوشیروان) در باره ی حوادثی که در سال دوازدهم حکومت نابخردانه ی پسرش هرمزد روی خواهد داد را نزد هرمزد نوشیروان می برد:
پیامی فرستاد نزدیک شاه/که ای تاج تو برتر از چرخ ماه-
 بهرام آذرمهان
یکی پند گویم چو خوانی مرا/بر تخت شاهی نشانی مرا-
پیامش چو نزدیک هرمز رسید/یکی رازدار از میان برگزید- 
هرمزد نوشیروان
شب تیره بهرام را پیش خواند/به
آرون افشار -طبیب ماهردانلود آهنگ آرون افشار به نام طبیب ماهر همراه با کیفیت اصلی+پخش آنلاینAron-Afshar‰Tabibe-Maher ♥متن آهنگ آرون افشار به نام طبیب ماهر ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣لحظه ای کاش کمی صبر کنی به خاطر منمرحم حال دلم باش طبیب ماهر منمن به قربان تو و حالت جذاب نگاهت مبتلای توامو باخته ام دل به نگاهتای وای هوایی شده این دل چه حالی ش
ازدیشب کلی بارون باریده و شکرش باشه .صبحی گفتم بدون ماشین برم که دیدم نمیشه زیر این بارون. تازگیا هم راحت ماشینو میندازم پارکینگ .سرظهری رسیدم گفتم اگه جا باشه سریع بندازمش پارکینگ که دیدم نشد. رفتم ناهاری که گرفته بودمو خوردم و با درد ماهانه ای که دارم یه جا نتونستم بشینم. گفتم قبل خابیدن برم پایین ماشینو شاید انداختم پارکینگ. که دیدم جا داره و زودي آوردمش داخل.متاسفانه اینجا برای پارکینگ مشکل دارم و چاره ای نیست .چون پارکینگ مشاع هستش و 
6
عزیز من به هر کی رسیدی درد و دل نکنشاید فکر کنید دارید خودتونو خالی میکنید  ولی در اصل دارین اون طرف و پر میکنید تا بتونه هر وقت خواست با حرفاي خودت بهت زخم بزنهاصلا حتی نباید مشکلاتمونو بیان کنیم چون اونا به واقعیت نزدیکتر میشن .
برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی   ***آیین سکا ها،  نیکان  رستم ***سکاها*۱،  با توجه به پیامبر شاه بودن جمشید و فریدون و گفت و شنود آنها، با سروش»، یا به تعبیر سامی نژاد ها،جبرییل»، خیلی قبل تر از  زرتشت، به آیین آریاییان، (پـَهـلـَـوی کیش باستان)، باور داشته اند. و تا پایان، سلطه ی بلا مـنازع دیـن دیگـری را، بـر نـمی تـابنـد. هـرچـند خـانـدان زال از پـر نـفـوذ تـریـن و قـوی تـریـن و شایـد تـنها حامیان پیگیر روزها
نگاهم خورد به تقویم گوشه میز، تقویم رسید به آخرین برگه،  چقدر روزها  زود گذشت ،تنها ۲۹ روز باقی موند از سالی که انگار همین دیروز تحویل شد!نوار ضبط شده زندگی با دور  تند از جلوی چشمم رد میشه . امروز اولین روز ِ اسفند ماه، ته  تغاری سال ، بنظر ِ من  اسفند   واسه خودش یه فصل جداگونه اس ،اونقدری که اسفند ماه بوی بهار میده ،اونقدری که حس بهار داره ،رنگ و لعاب زمستون نداره.اسفندماهُ  ، من خیلی دوست دارم.  حال وهوای شهر این م
برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی
***
دادگری و آبادگری، دو همزاد و دو معیار برای ارزشگزاری وجه مثبت و بیدادگری و ویرانگری، دو همزاد و دو معیار برای نمایش وجه منفی شاهان در شاهنامه.
***
عیار ِ شاپور ِ اورمزد ِ نرسی، شاپور ذوالاکتاف، شاپور ِ دوم *۱
***
دادگری:
 بگسترد بر پادشاهیش داد/همی بود یک چند بیرنج و شاد -
چنین گفت کاین پادشاهی به داد/بدارید کز داد باشید شاد-
 ز شاپور زانگونه شد روزگار/که در باغ با گل ندیدند خار -
ز داد و ز رای و ز آهنگ ا
با یک حساب سرانگشتی و طبق آمار دانشگاه آزاد ، بیش از 95 درصد رشته محل های دانشگاه آزاد سما بابل بصورت بدون کنکور ارائه شده است . به نقل از سایت مشاوره تحصیلی کنکور سراسری تحصیلیکو دانشگاه آزاد سما بابل از سال 91 به بعد اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است . البته با توجه به سابقه 6 ساله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سما بابل ، هنوز هم داوطلبانی هستند که از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد س
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی