محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

باجگیری طایفه میرزاوند در لور

بطور خلاصه وار:::::::::در حدود سال 1303 هجری شمسی یک عده از طايفه قلاوند برای غارت طايفه
ميرزاوند به ریاست شخصی به اسم عباس خان قلاوند که رییس طايفه قلاوند بود
آماده شدند،طايفه ميرزاوند فهمیده و پیشاپیش برای حمله آماده می شوندعباس خان قلاوند در اون موقع مهمان عده ای از سدها بود و قصد داشت که مردم ميرزاوند رو غارت کنندگروهی از افراد بزرگ طايفه ميرزاوند مثل جهانشاه-شامهدی- میرزا
شیرمرد-شیره و بسیاری دیگر با کمک دیگر تفنگچی های طايفه میرزاو
مرحوم شاه مهدی از افراد مهم و روسای ميرزاوند بود در گذشته آبادی محمود علی به اسم شاه مهدی بود و اون آبادی متعلق به او بود و بُنه او محسوب میشد.شاه مهدی آدم سخت تفنگچی ماهر و رییس بود و همواره 20 تا 30 تفنگچی در رکابش می جنگید.شاه مهدی فرزند ساکی بود و مادرش از طايفه میر بود.شاه مهدی  به غیر از ن خودش طبق روایات با یکی دو زن هم رابطه نامشروع داشت یکیشون به فامیل سیرمی که از رعیت های طايفه پاپی بودند
تصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طايفه ميرزاوند در ناحیه کِلیهتصاویر تعدادی از قاطرها و اسب های طايفه ميرزاوند گیاه کوهروستای پیروالیتصویر چاه آب در صحرای چهحک روستای جوروندبقعه محمودعلی تصویر تفنگ های برنو عده ای از تفنگچی های ميرزاوند
عبدالحسین ميرزاوند(جانباز 15 درصد و حضور داوطلبانه در جبهه در فاو عراق به مدت 36 ماه)-بهروز ميرزاوند جانباز 25 درصد و حضور داوطلبانه در جبهه در فاو عراق به مدت 6 سال و حضور در عملیات های مختلف-شهید قیصر شیرمرد(ميرزاوند)(محل شهادت در مرز عراق)-شهیدان جواد و جهانشیر ميرزاوند(محل شهادت بمباران شهرستان اندیمشک در سال 65)-شهیدخیرعلی ميرزاوند-شهید صیدقاسم ميرزاوند(از فرماندهان نظامی در دوران جنگ محل شهادت در مرز عراق)-شهید غلامعلی شیرزاد(صیدغلام شیرم
این تصویر محل اخذ عوارض عباس خان بزرگی  قلاوند روی پل قدیم دزفول از دزفولی هاست در دوران رضاشاه پهلوی دولت رضاشاه تا پل قدیم دزفول رو به سیطره عباس خان بزرگی قلاوند درآورد و عباس خان مالیات و عوارض زمین های تا پل قدیم دزفول رو دریافت می کرد  از دزفولی هایی که قصد عبور از پل قدیم رو داشتند مبالغی رو تعیین کرد که از آنها دریافت شود و تنها تیره بزرگی و طايفه ميرزاوند که محل باجگيري آنها بود در آن نقاط سیطره داشتند  زیرا رضاشاه تا پل قدیم د
عبدالحسین ميرزاوند(جانباز 15 درصد و حضور داوطلبانه در جبهه در فاو عراق به مدت 36 ماه)-بهروز ميرزاوند جانباز 25 درصد و حضور داوطلبانه در جبهه در فاو عراق به مدت 6 سال و حضور در عملیات های مختلف-شهید قیصر شیرمرد(ميرزاوند)(محل شهادت در مرز عراق)-شهیدان جواد و جهانشیر ميرزاوند(محل شهادت بمباران شهرستان اندیمشک در سال 65)-شهیدخیرعلی ميرزاوند-شهید صیدقاسم ميرزاوند(از تیره آدینه وند از فرماندهان نظامی در دوران جنگ محل شهادت در مرز عراق)-شهید غلامعلی شی
مناطق طايفه ميرزاوند عبارتند از میکوه-کول دز-ک کاوه-بیدسراب(اینها ییلاق خوش آب و هوا با چشمه
های آب روان و مراتع و جنگل های زیبا متعلق به حوزعیدی فرزندان عیدی بودند)
که تقریبا مشابه جنگل های ییلاق های مازندران شهر نور است-صحرای
چهحک(صحرایی است به مساحت بیشتر از 3000 هکتار هموار و دشت و برخی آن به
شکل مرتع که بیشترش به شکل زمین کشاورزی است و متعلق به فرزندان رضا(فرخی و گلناز) است)گیاه کوه-پیرمار-بید آب-ریت کوه از دیگر ییلاق های متعلق به طایف
غلام-حسینعلی شیرمرد-ساکی-پِتول-عیدی-تقی-شیره-میرزا شیرمرد-صیفور-کریم
خان-مکه-جهانشاه-شاه مهدی-ذوالفقار شیرمرد-رحیم خان-محمد شیرمرد-صیدجعفر- یدالله ميرزاوند-دوشنبه و بسیاری دیگر محمد شیرمرد  در دوران محمدرضاشاه پهلوی از طرف  محمدرضاشاه مدال هدیه برایش ارسال شد.
در دوران رضاشاه پهلوی و قائم مقام او عبدالحسین تیمور تاش معروف به سردار
معزز خراسانی و مصادف با اسکان عشایر بوسیله رضاشاه پهلوی سال 1307ه.ش
مامور از دربار به پیش طايفه میرزاون
غلام-حسینعلی شیرمرد-ساکی-پِتول-عیدی-تقی-شیره-میرزا شیرمرد-صیفور-کریم
خان-مکه-جهانشاه-شاه مهدی-ذوالفقار شیرمرد-رحیم خان-محمد شیرمرد-صیدجعفر- یدالله ميرزاوند-دوشنبه و بسیاری دیگر محمد شیرمرد  در دوران محمدرضاشاه پهلوی از طرف  محمدرضاشاه مدال هدیه برایش ارسال شد.
در دوران رضاشاه پهلوی و قائم مقام او عبدالحسین تیمور تاش معروف به سردار
معزز خراسانی و مصادف با اسکان عشایر بوسیله رضاشاه پهلوی سال 1311ه.ش
مامور از دربار به پیش طايفه میرزاون
بُنه کریم خان ميرزاوندبُنه جهانشاه ميرزاوند ده شاه مهدی ميرزاوندبُنه میرزا شیرمرد(ميرزاوند)بُنه ذوالفقار شیرمرد(ميرزاوند)ده سپهدار میربُنه میرباقریبُنه عباس خان بزرگی قلاوندبُنه حاضربک تترقلعه و بُنه خانجان پاپی خان و رییس طوایف پاپیاین قلعه و بُنه متعلق به بُنه اجدادی عباس پاپی زاده بالنگان نماینده حال حاضر دزفول استاین کتاب یک کتاب جامع و درست است و بسیاری از تحلیل گران اون رو یک کتاب درست می دانند که از تاریخ سال 1330ه.ش به جای ماند
بُنه کریم خان ميرزاوندبُنه جهانشاه ميرزاوند ده شاه مهدی ميرزاوندبُنه میرزا شیرمرد(ميرزاوند)بُنه ذوالفقار شیرمرد(ميرزاوند)ده سپهدار میربُنه میرباقریبُنه عباس خان بزرگی قلاوندبُنه حاضربک تترقلعه و بُنه خانجان پاپی خان و رییس طوایف پاپیاین قلعه و بُنه متعلق به بُنه اجدادی عباس پاپی زاده بالنگان نماینده حال حاضر دزفول استاین کتاب یک کتاب جامع و درست است و بسیاری از تحلیل گران اون رو یک کتاب درست می دانند که از تاریخ سال 1330ه.ش به جای ماند
بُنه کریم خان ميرزاوندبُنه جهانشاه ميرزاوند ده شاه مهدی ميرزاوندبُنه میرزا شیرمرد(ميرزاوند)بُنه ذوالفقار شیرمرد(ميرزاوند)ده سپهدار میربُنه میرباقریبُنه عباس خان بزرگی قلاوندبُنه حاضربک تترقلعه و بُنه خانجان پاپی خان و رییس طوایف پاپیاین قلعه و بُنه متعلق به بُنه اجدادی عباس پاپی زاده بالنگان نماینده حال حاضر دزفول استاین کتاب یک کتاب جامع و درست است و بسیاری از تحلیل گران اون رو یک کتاب درست می دانند که از تاریخ سال 1330ه.ش به جای ماند
غلام-حسینعلی شیرمرد-ساکی-پِتول-عیدی-تقی-شیره-میرزا شیرمرد-صیفور-کریم
خان-مکه-جهانشاه-شاه مهدی-ذوالفقار شیرمرد-رحیم خان-محمد شیرمرد-صیدجعفر- یدالله ميرزاوند-دوشنبه و بسیاری دیگر محمد شیرمرد  در دوران محمدرضاشاه پهلوی از طرف  محمدرضاشاه مدال هدیه برایش ارسال شد.
در دوران رضاشاه پهلوی و قائم مقام او عبدالحسین تیمور تاش معروف به سردار
معزز خراسانی و مصادف با اسکان عشایر بوسیله رضاشاه پهلوی سال 1307ه.ش
مامور از دربار به پیش طايفه میرزاون
غلام-حسینعلی شیرمرد-ساکی-پِتول-عیدی-تقی-شیره-میرزا شیرمرد-صیفور-کریم
خان-مکه-جهانشاه-شاه مهدی-ذوالفقار شیرمرد-رحیم خان-محمد شیرمرد-صیدجعفر- یدالله ميرزاوند-دوشنبه و بسیاری دیگر محمد شیرمرد  در دوران محمدرضاشاه پهلوی از طرف  محمدرضاشاه مدال هدیه برایش ارسال شد.
در دوران رضاشاه پهلوی و قائم مقام او عبدالحسین تیمور تاش معروف به سردار
معزز خراسانی و مصادف با اسکان عشایر بوسیله رضاشاه پهلوی سال 1307ه.ش
مامور از دربار به پیش طايفه میرزاون
غلام-حسینعلی شیرمرد-ساکی-پِتول-عیدی-تقی-شیره-میرزا شیرمرد-صیفور-کریم
خان-مکه-جهانشاه-شاه مهدی-ذوالفقار شیرمرد-رحیم خان-محمد شیرمرد-صیدجعفر- یدالله ميرزاوند-دوشنبه و بسیاری دیگر محمد شیرمرد  در دوران محمدرضاشاه پهلوی از طرف  محمدرضاشاه مدال هدیه برایش ارسال شد.
در دوران رضاشاه پهلوی و قائم مقام او عبدالحسین تیمور تاش معروف به سردار
معزز خراسانی و مصادف با اسکان عشایر بوسیله رضاشاه پهلوی سال 1307ه.ش
مامور از دربار به پیش طايفه میرزاون
مهندس غلامحسین ميرزاوند-دکترحسین ميرزاوند-آیت الله مرحوم دکتر سیدموسی میرمدرس(او از نوادگان حاج تقی میرمحمد ولی است که مادرش ميرزاونده و پسرخاله بنده-دکتر قدرت ميرزاوند(پزشک)-مهندس فرود ميرزاوند(رییس سابق شورای شهر اندیمشک)-مهندس هرمز ميرزاوند-سرهنگ اردشیر ميرزاوند-مرحوم گلمراد ميرزاوند(کارمند شرکت نفت مسئول فروش نفت قسمت اندیمشک در دوران محمدرضاشاه پهلوی)-ذبیح اله ميرزاوند-سردار بهروز ميرزاوند(از جانبازان و رزمنده های دوران جنگ ایر
مهندس غلامحسین ميرزاوند-دکترحسین ميرزاوند-آیت الله مرحوم دکتر سیدموسی میرمدرس(او از نوادگان حاج تقی میرمحمد ولی است که مادرش ميرزاونده و پسرخاله بنده)-دکترخیرالله خادمی(که مادرش ميرزاونده)-دکتر قدرت ميرزاوند(پزشک)-مهندس فرود ميرزاوند(رییس سابق شورای شهر اندیمشک)-مهندس هرمز ميرزاوند-سرهنگ اردشیر ميرزاوند-مرحوم گلمراد ميرزاوند(کارمند شرکت نفت مسئول فروش نفت قسمت اندیمشک در دوران محمدرضاشاه پهلوی)-ذبیح اله ميرزاوند-سردار بهروز میرزاون
مهندس غلامحسین ميرزاوند-دکترحسین ميرزاوند-سرگرد علی ميرزاوند(فوق دیپلم کامپیوتر و فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه چمران اهواز)(جانشین معاون عملیات ترافیک پلیس راه استان خوزستان)-آیت الله مرحوم دکتر سیدموسی میرمدرس(او از نوادگان حاج تقی میرمحمد ولی است که مادرش ميرزاونده و پسرخاله بنده-دکتر خیرالله خادمی(که مادرش ميرزاونده پسرخاله بنده)-دکتر قدرت ميرزاوند(پزشک)-مهندس فرود ميرزاوند(رییس سابق شورای شهر اندیمشک)-مهندس هرمز ميرزاوند-سر
مهندس غلامحسین ميرزاوند-دکترحسین ميرزاوند-سرگرد
علی ميرزاوند(فوق دیپلم کامپیوتر و فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه
چمران اهواز)(جانشین معاون عملیات ترافیک پلیس راه استان خوزستان)-آیت الله مرحوم دکتر سیدموسی میرمدرس(او از نوادگان حاج تقی میرمحمد ولی است که مادرش ميرزاونده و پسرخاله بنده)-دکترخیرالله خادمی(که مادرش ميرزاونده)-دکتر قدرت ميرزاوند(پزشک)-مهندس فرود ميرزاوند(رییس سابق شورای شهر اندیمشک)-مهندس هرمز ميرزاوند-سرهنگ اردشیر م
تصویر مرحوم اتابک ميرزاوند از افراد سرشناس ميرزاوند مرحوم اتابک از حوز شیرآلی می باشد او در زمانش مدتی با انگلیسی ها در سد دز کار می کرد و طبق گفته ها انگلیسی رو به راحتی صحبت می کرداو تا 5 سال راننده تریزی خط اهن اندیمشک به درود بودتصویر  مرحوم اتابک ميرزاوند در دهه چهلاولین راننده بخش الوار-اندیمشک با شماره گواهینامه 1تصویر گواهینامه وی در موزه دزفول موجود است.
درود به روح رضاشاه بزرگ پهلویتصویر عبدالحسین تیمور تاش معروف به سردار معزز خراسانی دست راست رضاشاهتصویرسرتیپ حسینعلی رزم آراطايفه ميرزاوند مانند یک وطن پرست وطن
دوست با دولت پهلوی همکاری کرده و تحت امر حکومت مرکزی شدند و دولت رضاشاه
پهلوی هم برایشان تمهیدات قرار داد  استاد محمد ميرزاوند میگه: کم بوه دیره میهام تا نفسِ آخر بجنگم سی تقاص برارونم مِه چی زخمی پلنگم ایی سینم که چنینه دِ دَسه دشمه خینه می زنم تیر که تا دِ قلبه دشمنم بشینه
تصویر مرحوم اتابک ميرزاوند از افراد سرشناس ميرزاوند مرحوم اتابک از حوز شیرآلی می باشد او در زمانش مدتی با انگلیسی ها در سد دز کار می کرد و طبق گفته ها انگلیسی رو به راحتی صحبت می کرداو تا 5 سال راننده تریزی خط اهن اندیمشک به درود بودتصویر  مرحوم اتابک ميرزاوند در دهه چهلاولین راننده بخش الوار-اندیمشک با شماره گواهینامه 1تصویر گواهینامه وی در موزه دزفول موجود استهوار فاطمه یه چه کاری وی                   اتابک سهل الی
تصویر مرحوم اتابک ميرزاوند از افراد سرشناس ميرزاوند مرحوم اتابک از حوز شیرآلی می باشد او در زمانش مدتی با انگلیسی ها در سد دز کار می کرد و طبق گفته ها انگلیسی رو به راحتی صحبت می کرداو تا 5 سال راننده تریزی خط اهن اندیمشک به درود بودتصویر  مرحوم اتابک ميرزاوند در دهه چهلاولین راننده بخش الوار-اندیمشک با شماره گواهینامه 1تصویر گواهینامه وی در موزه دزفول موجود استهوار فاطمه یه چه کاری وی                   اتابک سهل الی
کلورضا دو پسر به نام های گل حسین و بختیار داشت.فرزندان گل حسین:شاه حسینفرزندان شاه حسین:یک دختر به اسم مهرآغا و پسرانی به نام های ساکی و پِتول بودندفرزندان ساکی:شاه مهدی-احمدبک-حاتم بکفرزندان احمدبک:یداللهفرزندان یدالله(یدالله سه زن داشت یکیشون از تیره سردار ميرزاوند و دو تاشون از طايفه پاپی از تیره ظهره و پاپی صادقی بودن):کیمراد-عباس-ابراهیمفرزندان حاتم بک:علیمرادفرزندان پتول:حیدربک-رستم بک-مرادبکفرزندان رستم بک:مختارخانفرزندان بختیار
صیفور فرزند برزو از تیره افشار بزرگ طايفه ميرزاوند بود، بعد از مرگ
کریم خان قرار شد که ریاست فرزندان فرخی ميرزاوند به او سپرده شود، اما به
دلیل فوت ناگهانیش این کار انجام نشدصیفور طبق نقل قول ها تا حدودی آدم بی رحمی هم بودهدر آن دوران که ریاست  عباس
خان بزرگی قلاوند در طايفه قلاوند
بود عباس خان غارت-باج از طوایف مختلف و تیره های قلاوند می گرفت بر روی پل
قدیم دزفول از دزفولی ها مالیات و عوارض اخذ می کرد تنها حریف طايفه
ميرزاوند نمی
میرزا شیرمرد فرزند سوخته زار و دولت از نسل حسینعلی پسر شیرمرد می باشد. میرزا آدمی سخت-تفنگچی ماهر و غارتگری قدر بود او بُنه ثبت شده در دوران رضاشاه پهلوی داره به اسم بُنه میرزا.میرزا با یکی از افراد سرشناس بختیاری به نام جان مراد(جومراد) بختیاری که رییس چندین تیره و طايفه بختیاری در سد دز کنونی بود دوستی داشت در یک مورد بین میرزا و جومراد اختلاف پیش می آید. روزی میرزا شیرمرد برای شکار آهو و اشکال به گهر کنونی سد دز لیوس می رود در آنجا با جومرا
میرزا شیرمرد فرزند سوخته زار و دولت از نسل حسینعلی پسر شیرمرد می باشد. میرزا آدمی سخت-تفنگچی ماهر و غارتگری قدر بود او بُنه ثبت شده در دوران رضاشاه پهلوی داره به اسم بُنه میرزاگاهی میرزا رو به نام مادرش دولت نیز یاد می کنند چون طبق گفته ها دولت زنی شجاع بوده و میگن میرزا دولت یا میرزا دولتشاهی میرزا با یکی از افراد سرشناس بختیاری به نام جان مراد(جومراد) بختیاری که رییس چندین تیره و طايفه بختیاری در سد دز کنونی بود دوستی داشت در یک مورد بین م
میرزا شیرمرد فرزند سوخته زار و دولت از نسل حسینعلی پسر شیرمرد می باشد. میرزا آدمی سخت-تفنگچی ماهر و غارتگری قدر بود او بُنه ثبت شده در دوران رضاشاه پهلوی داره به اسم بُنه میرزاگاهی میرزا رو به نام مادرش دولت نیز یاد می کنند چون طبق گفته ها دولت زنی شجاع بوده و میگن میرزا دولت یا میرزا دولتشاهی میرزا با یکی از افراد سرشناس بختیاری به نام جان مراد(جومراد) بختیاری که رییس چندین تیره و طايفه بختیاری در سد دز کنونی بود دوستی داشت در یک مورد بین م
صیفور فرزند برزو از تیره افشار بزرگ طايفه ميرزاوند بود، بعد از مرگ
کریم خان قرار شد که ریاست فرزندان فرخی ميرزاوند به او سپرده شود، اما به
دلیل فوت ناگهانیش این کار انجام نشدصیفور طبق نقل قول ها تا حدودی آدم بی رحمی هم بودهدر آن دوران که ریاست  عباس
خان بزرگی قلاوند در طايفه قلاوند
بود عباس خان غارت-باج از طوایف مختلف و تیره های قلاوند می گرفت بر روی پل
قدیم دزفول از دزفولی ها مالیات و عوارض اخذ می کرد تنها حریف طايفه
ميرزاوند نمی
صیفور فرزند برزو از تیره افشار بزرگ طايفه ميرزاوند بود، بعد از مرگ
کریم خان قرار شد که ریاست فرزندان فرخی ميرزاوند به او سپرده شود، اما به
دلیل فوت ناگهانیش این کار انجام نشدصیفور طبق نقل قول ها تا حدودی آدم بی رحمی هم بودهدر آن دوران که ریاست  عباس
خان بزرگی قلاوند در طايفه قلاوند
بود عباس خان غارت-باج از طوایف مختلف و تیره های قلاوند می گرفت بر روی پل
قدیم دزفول از دزفولی ها مالیات و عوارض اخذ می کرد تنها حریف طايفه
ميرزاوند نمی
صیفور فرزند برزو از تیره افشار بزرگ طايفه ميرزاوند بود، بعد از مرگ
کریم خان قرار شد که ریاست فرزندان فرخی ميرزاوند به او سپرده شود، اما به
دلیل فوت ناگهانیش این کار انجام نشدصیفور طبق نقل قول ها تا حدودی آدم بی رحمی هم بودهدر آن دوران که ریاست  عباس
خان بزرگی قلاوند در طايفه قلاوند
بود عباس خان غارت-باج از طوایف مختلف و تیره های قلاوند می گرفت بر روی پل
قدیم دزفول از دزفولی ها مالیات و عوارض اخذ می کرد تنها حریف طايفه
ميرزاوند نمی
صیفور فرزند برزو از تیره افشار بزرگ طايفه ميرزاوند بود، بعد از مرگ
کریم خان قرار شد که ریاست فرزندان فرخی ميرزاوند به او سپرده شود، اما به
دلیل فوت ناگهانیش این کار انجام نشدصیفور طبق نقل قول ها تا حدودی آدم بی رحمی هم بودهدر آن دوران که ریاست  عباس
خان بزرگی قلاوند در طايفه قلاوند
بود عباس خان غارت-باج از طوایف مختلف و تیره های قلاوند می گرفت بر روی پل
قدیم دزفول از دزفولی ها مالیات و عوارض اخذ می کرد تنها حریف طايفه
ميرزاوند نمی
صیفور فرزند برزو از تیره افشار بزرگ طايفه ميرزاوند بود، بعد از مرگ
کریم خان قرار شد که ریاست فرزندان فرخی ميرزاوند به او سپرده شود، اما به
دلیل فوت ناگهانیش این کار انجام نشدصیفور طبق نقل قول ها تا حدودی آدم بی رحمی هم بودهدر آن دوران که ریاست  عباس
خان بزرگی قلاوند در طايفه قلاوند
بود عباس خان غارت-باج از طوایف مختلف و تیره های قلاوند می گرفت بر روی پل
قدیم دزفول از دزفولی ها مالیات و عوارض اخذ می کرد تنها حریف طايفه
ميرزاوند نمی
من چیزهایی که راجع به تاریخ گذشتگان در این وبلاگ نوشتم اصلا اعتقادی به انجام این کارها نداشته حالا اون بسته به اون دوران انجام شد اما من وظیفم نقل تاریخ گذشته است بدون ریا و بدون افزودن دروغ به آن.مطالب رو بدون تعصب و دخل و تصرف و با توجه به نقلیات معتبر تاریخ نوشتم پدر بزرگم صیدجعفر در گذشته آدم جنگی مبارز و در برخی مواقع دست به غارت می زد و یکی دو نفر هم توسطش قتال شدند البته اون طرف ها مقصر خودشون بودند چون اومده بودن که پدر بزرگمو غارت کن
صیفور فرزند برزو از تیره افشار بزرگ طايفه ميرزاوند بود، بعد از مرگ
کریم خان قرار شد که ریاست فرزندان فرخی ميرزاوند به او سپرده شود، اما به
دلیل فوت ناگهانیش این کار انجام نشدصیفور طبق نقل قول ها تا حدودی آدم بی رحمی هم بودهدر آن دوران که ریاست  عباس
خان بزرگی قلاوند در طايفه قلاوند
بود عباس خان غارت-باج از طوایف مختلف و تیره های قلاوند می گرفت بر روی پل
قدیم دزفول از دزفولی ها مالیات و عوارض اخذ می کرد تنها حریف طايفه
ميرزاوند نمی
صیفور فرزند برزو از تیره افشار بزرگ طايفه ميرزاوند بود، بعد از مرگ
کریم خان قرار شد که ریاست فرزندان فرخی ميرزاوند به او سپرده شود، اما به
دلیل فوت ناگهانیش این کار انجام نشدصیفور طبق نقل قول ها تا حدودی آدم بی رحمی هم بودهدر آن دوران که ریاست  عباس
خان بزرگی قلاوند در طايفه قلاوند
بود عباس خان غارت-باج از طوایف مختلف و تیره های قلاوند می گرفت بر روی پل
قدیم دزفول از دزفولی ها مالیات و عوارض اخذ می کرد تنها حریف طايفه
ميرزاوند نمی
من چیزهایی که راجع به تاریخ گذشتگان در این وبلاگ نوشتم اصلا اعتقادی به انجام این کارها نداشته حالا اون بسته به اون دوران انجام شد اما من وظیفم نقل تاریخ گذشته است بدون ریا و بدون افزودن  و تعصب و دروغ به آن مطالب رو بدون تعصب و دخل و تصرف و با توجه به نقلیات معتبر تاریخ از ریش سفیدان دانا به تاریخ گذشته نوشتم پدر بزرگم صیدجعفر در گذشته آدم جنگی مبارز و در برخی مواقع دست به غارت می زد و یکی دو نفر هم توسطش قتال شدند البته اون طرف ها مقصر خودشو
ساکی و پتول فرزندان شاه حسین از تیره کلورضا از نامیترین مردان تاریخ
ایران در دوران قاجاریه بودند آنها اهل تفنگچی گری غارتگری و مبارزه بودند.البته قدرت ساکی از برادرش پتول بیشتر بود و او ریاست کلورضاها رو بدست داشت.در دوران آنها که مصادف بود با دوران پدربزرگم تقی و بسیاری از مردان شجاع طايفه
بزرگ ميرزاوند طايفه ميرزاوند از قدرت و اقتدار بسیار بالایی برخوردار بود
در آن دوران جنگ بزرگی بین بخش الوارگرمسیری و ایل بختیاری شکل گرفت که عامل ای
ساکی و پتول فرزندان شاه حسین از تیره کلورضا از نامیترین مردان تاریخ
ایران در دوران قاجاریه بودند آنها اهل تفنگچی گری غارتگری و مبارزه بودند.البته قدرت ساکی از برادرش پتول بیشتر بود و او ریاست کلورضاها رو بدست داشت.در دوران آنها که مصادف بود با دوران پدربزرگم تقی و بسیاری از مردان شجاع طايفه
بزرگ ميرزاوند طايفه ميرزاوند از قدرت و اقتدار بسیار بالایی برخوردار بود
در آن دوران جنگ بزرگی بین بخش الوارگرمسیری و ایل بختیاری شکل گرفت که عامل ای
من چیزهایی که راجع به تاریخ گذشتگان در این وبلاگ نوشتم اصلا اعتقادی به انجام این کارها نداشته حالا اون بسته به اون دوران انجام شد اما من وظیفم نقل تاریخ گذشته است بدون ریا و بدون افزودن  و تعصب و دروغ به آن مطالب رو بدون تعصب و دخل و تصرف و با توجه به نقلیات معتبر تاریخ از ریش سفیدان دانا به تاریخ گذشته نوشتماعمال هر کسی به خود آن کس مربوط میشه و کسی رو به خاطر عمل نیک و بد کس دیگری سرزنش نمیکنند مثلا اعمال پدربزرگم صیدجعفر نیک و بد به خودش م
شکنجه مرد سبزی فروش برای باجگيري 5 میلیراد تومانی و ازادی وی در قبال دریافت 416 میلیون تومانمرد جوانی از ماشین پیاده شد و با معرفی خود به عنوان مأمور پلیس
از وی خواست تا سوار خودروشان شده و همراه آنها به اداره آگاهی برود. آنها
گفتند می‌خواهند چند سؤال کوتاه بپرسند و بعد از آن می‌تواند به خانه
برگردد. محمد به خواست آنها سوار خودرو شد اما هنوز چند کیلومتری نرفته بود
که پرشیا سواران با تهدید دست و پا و چشم‌های او را بستند و مرد افغان را
زیر صن
ساکی و پتول فرزندان شاه حسین از تیره کلورضا از نامیترین مردان تاریخ
ایران در دوران قاجاریه بودند آنها اهل تفنگچی گری غارتگری و مبارزه بودند.البته قدرت ساکی از برادرش پتول بیشتر بود و او ریاست کلورضاها رو بدست داشت.در دوران آنها که مصادف بود با دوران پدربزرگم تقی و بسیاری از مردان شجاع طايفه
بزرگ ميرزاوند طايفه ميرزاوند از قدرت و اقتدار بسیار بالایی برخوردار بود
در آن دوران جنگ بزرگی بین بخش الوارگرمسیری و ایل بختیاری شکل گرفت که عامل ای
 روح‌الله زم، مدیر کانال آمدنیوز به تازگی با شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنالمصاحبه کرده است؛ شبکه‌ای که بر اساس اسناد و شواهد توسط عربستان سعودی هدایت و تامین می‌شود. او در قسمتی از این مصاحبه درباره فعالیت خود در زمان حضورش در ایران توضیح می‌دهد و ادعا می‌کند که منزلش را در اختیار دوستانش قرار می‌داد تا آنها برای اقدامات به دور از اخلاق خود از این محل استفاده کنند. شدت فساد زم به قدری است که امید دانا یکی از چهره‌‌های ضد
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی